0 online
Wielkość czcionki

Staże lekarzy i lekarzy dentystów

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazuje do zapoznania i stosowania poniższe interpetacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów:

•  W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, że jednostki zatrudniające stażystów podyplomowych są zobowiązane do zwrotu ewentualnie powstałych na rachunkach bankowych odsetek od środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwrotu odsetek bankowych należy dokonać osobnym przelewem, wraz z dodatkowym opisem o zwrocie odsetek bankowych za dany rok rozliczeniowy, w terminie wskazanym w umowie o prowadzeniu stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty jako zwrot niewykorzystanych środków finansowych za miesiąc grudzień danego roku lub w przypadku umów, które kończą się przed końcem danego roku wraz z końcem obowiązywania tej umowy.

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przypomina, iż staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy, a staż podyplomowy lekarza dentysty 12 miesięcy. W tym czasie stażysta zobowiązany jest do zrealizowania ramowego programu stażu podyplomowego, a lekarz stażysta dodatkowo ma obowiązek odbycia 1 dyżuru medycznego w tygodniu, niezależnie od realizowanej części ramowego programu stażu podyplomowego. Ponadto stażysta podyplomowy ma prawo do skorzystania ze wszystkich uprawnień dostępnych osobom zatrudnionym w formie umowy o pracę na czas określony, przede wszystkim z prawa do wypoczynku.

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż na podstawie interpretacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikowania kosztów odbytych staży cząstkowych w podmiotach trzecich wypracowano poniższe stanowisko:
W sytuacji skierowania stażysty do innego podmiotu w celu odbycia stażu cząstkowego, realizację tego stażu, w tym także sposób oraz tryb finansowania i rozliczania, powinny regulować postanowienia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
.

Umowa zawarta pomiędzy podmiotami kierującym i przyjmującym powinna przewidywać sfinansowanie kosztów podmiotu, do którego oddelegowywani są stażyści, związanych z prowadzeniem tego stażu, w tym sposób i tryb przekazania środków do tego podmiotu przez podmiot zatrudniający stażystów na umowę o pracę.
Sfinansowanie tego stażu odbywa się ze środków, które otrzymuje podmiot zatrudniający stażystów na umowę o pracę, w tym na pokrycie „innych kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu”.

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż na podstawie interpretacji Ministerstwa Zdrowia pojęcie „tydzień” odnoszące się do obowiązku odbywania dyżurów medycznych należy odczytywać, jako okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, które trwają od dnia rozpoczęcia stażu, aż do końca okresu rozliczeniowego, jaki przyjęty został w jednostce, która realizuje zadanie dotyczące prowadzenia staży podyplomowych.

W związku z powyższym Departament Polityki Zdrowotnej informuje, iż rozliczenia oraz sprawozdania dotyczące dyżurów medycznych (według załącznika nr 3 do umowy), muszą być zgodne ze wskazanymi wytycznymi. W przypadku realizacji dyżurów w większym wymiarze (pełnionych za zgodą lekarza), koszty dyżurów ponosi pracodawca.

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, iż w przypadku wypełniania załącznika numer 3 do umów o realizację stażu podyplomowego podanie normy czasowej (w godzinach i minutach) dotyczy tylko dyżurów medycznych.
Informujemy również, iż do wyżej wymienionego załącznika nie należy dołączać ewidencji czasu pracy pracowników w danym okresie rozliczeniowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje,podmioty z którymi lekarze stażyści mają podpisane umowy o pracę, a nie realizujące pełnego programu stażu podyplomowego zobowiązane są do podpisania umów z innymi jednostkami, w których lekarze stażyści mogą uzupełnić realizację staży cząstkowych. Jednostki podstawowe zobligowane są do podpisywania powyższych umów z podmiotami, które wpisane są na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego może rozwiązać z jednostką podstawową umowę na realizację stażu podyplomowego oraz obciążyć karą finansową.


Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Okręgowa Izba Lekarska w Płocku informują, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, stażyści zobowiązani są do odbycia ramowego programu stażu podyplomowego w podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Izby Lekarskiej oraz zostały umieszczone na liście placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również jednostek, które prowadzą staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w ramach podpisanych umów z podmiotami podstawowymi (z którymi stażyści mają zawarte umowy o pracę w ramach realizacji stażu podyplomowego).

Wpisy uzyskane w ramach stażu podyplomowego przez stażystów w podmiotach leczniczych, które nie są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych zostaną indywidualnie zweryfikowane przez Okręgowe Izby Lekarskie i mogą zostać uznane za nieważne, co będzie skutkowało nie zaliczeniem stażu podyplomowego przez stażystę lekarza lub lekarza dentystę.

Departament Polityki Zdrowotnej uruchomił specjalny adres e-mail do kontaktu w sprawie staży podyplomowych: staze@lodzkie.pl.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów opublikowana w formie Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego (stan na dzień 26 września 2018 roku) dostępna jest w załączniku poniżej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu.

Dodatkowe informacje:
Adam Banasiak
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 291 98 74
lub
Ewelina Wajgner
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 75

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (8 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www