3 online
Wielkość czcionki

Przymus bezpośredni

Informujemy, iż lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Łódzkiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jest Pan Paweł Ziomka.

UWAGA!!!

Zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego należy wysyłać na adres:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź,
numer fax: (42) 652-80-31.


W dniu 29 czerwca 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U.2012.740).

Rozporządzenie zawiera m.in. nowe wzory „Zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego” oraz „Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji”. Na jednostki organizacyjne pomocy społecznej nakłada także obowiązek prowadzenia „Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego”. Do ważnych zmian należy ograniczenie czasu stosowania przymusu bezpośredniego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do 8 godzin.

W związku z nowymi przepisami przestaje obowiązywać dotychczasowa procedura określająca sposób postępowania przy dokonywaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarza psychiatrę.
Przy zawiadamianiu lekarza należy kierować się zapisami rozporządzenia MZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.2011.231.1375 ze zm.), upoważniony przez Marszałka lekarz ocenia w terminie 3 dni zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza niż lekarz podmiotu leczniczego, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

Kto zawiadamia lekarza upoważnionego przez Marszałka?

  • inny lekarz, niż lekarz podmiotu leczniczego - §16 ust.1 pkt 3 rozp.
  • kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - §16 ust. 6 (w przypadku zlecenia zastosowania przymusu przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jeżeli jednostka nie zatrudnia lekarza, pielęgniarka zawiadamia bezpośrednio kierownika (§16 ust. 1 pkt 5 rozp.), natomiast, gdy jest zatrudniony lekarz – pielęgniarka zawiadamia lekarza (§16 ust. 1 pkt 4), a lekarz, po dokonaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zawiadamia kierownika (§16 ust. 5))
  • dysponent zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - §16 ust. 6.

Jak i kiedy zawiadamia się lekarza upoważnionego przez Marszałka?

Zawiadomienie do upoważnionego lekarza powinno zostać przesłane niezwłocznie po zastosowaniu przymusu. Mając na uwadze, że upoważniony lekarz musi dokonać oceny w ciągu 3 dni od zastosowania przymusu, należy je przesłać faksem oraz tradycyjną drogą listowną.

Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (Zawiadomienie - zał. 3 rozp - do wypełnienia.doc, Zawiadomienie - zał. 3.pdf), natomiast w przypadku gdy zlecającym zastosowanie przymusu jest kierujący medyczną akcją ratunkową, zawiadomienie przesyła się według wzoru z załącznika nr 4 do rozporządzenia (Zawiadomienie - zał.4 rozp.- do wypełnienia.doc, Zawiadomienie - zał. 4 rozp.pdf).

W przypadku zlecenia zastosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji, po zakończeniu stosowania przymusu, do upoważnionego przez Marszałka lekarza psychiatry należy przesłać kopię „Karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji” (Karta unieruchomienia lub izolacji - zał. 5 rozp. - do wypełnienia.doc, Karta unieruchomienia lub izolacji - zał. 5 rozp.pdf) – faksem oraz drogą listowną. Nie dotyczy to sytuacji gdy zlecającym zastosowanie przymusu jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

W jaki sposób upoważniony lekarz dokonuje oceny?

Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego dokonywana jest na podstawie otrzymanych dokumentów. Lekarz uwzględnia przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym uzasadniające wybór środka przymusu bezpośredniego, czas stosowania przymusu oraz przyczyny jego ewentualnego przedłużenia, informację, czy osoba została uprzedzona, że środek ten ma zostać wobec niej podjęty, a także skutki stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia danej osoby.

Informację o pozytywnej albo negatywnej ocenie upoważniony lekarz odnotowuje w zawiadomieniu, a jego kopię przekazuje powiadamiającemu o zastosowaniu przymusu. Kopię zawiadomienia dołącza się do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.

Dodatkowe informacje:
Sylwia Kwiatkowska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 69

lub bezpośrednio upoważniony lekarz psychiatra

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www