1 online
Wielkość czcionki

Postanowienia sądowe

Czy przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga zgody pacjenta?

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi następuje standardowo za jej pisemną zgodą, lub zgodą sądu opiekuńczego (w przypadku, gdy dana osoba jest niezdolna do wyrażenia zgody), na podstawie ważnego skierowania.

jednak przypadki, kiedy zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego nie jest wymagana. Dotyczy to sytuacji, gdy dotychczasowe zachowanie osoby chorej psychicznie wskazuje na to, że z powodu choroby psychicznej zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu, lub zdrowiu i życiu innych osób. Również osoba, wobec której zachodzą wątpliwości czy jest chora psychicznie, a jej zachowanie zagraża życiu jej lub innych osób, może w takiej sytuacji być przyjęta do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

O przyjęciu do szpitala decyduje wyznaczony do tego lekarz, po zbadaniu osoby i zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii innego lekarza. W ciągu 48 godzin, przyjęcie do szpitala psychiatrycznego musi potwierdzić ordynator oddziału, natomiast w ciągu 72 godzin kierownik szpitala zawiadamia o tym fakcie sąd opiekuńczy, który wszczyna sprawę dotyczącą przyjęcia do szpitala psychiatrycznego danej osoby. W przypadku wydania postanowienia o braku podstaw do przyjęcia, szpital psychiatryczny musi bezzwłocznie wypisać pacjenta.

Kolejny przypadek, gdy umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym może odbyć się bez zgody osoby chorej psychicznie dotyczy sytuacji, gdy:

  1. jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie jej zdrowia psychicznego, bądź
  2. osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego orzeka sąd opiekuńczy, na wniosek:

  • małżonka tej osoby,
  • krewnych w linii prostej (rodziców, dzieci, dziadków),
  • rodzeństwa,
  • przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę,
  • organu do spraw pomocy społecznej, w przypadku gdy osoba jest objęta oparciem społecznym.

W jaki sposób odbywa się realizacja postanowień sądowych o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody?

W przypadku opisanym powyżej, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego należy do marszałka województwa. Mówi o tym art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego .

Sprawy związane z realizacją postanowień sądowych w województwie łódzkim należą do kompetencji Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Realizacja postanowień sądowych polega na:

  • ustaleniu miejsca w szpitalu psychiatrycznym,
  • zorganizowaniu transportu medycznego (z lekarzem).

Transport medyczny odbywa się najczęściej z miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie do wskazanego szpitala psychiatrycznego. Koszt transportu pacjenta pokrywa Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków otrzymanych w ramach dotacji od Wojewody Łódzkiego.

Kto i w jaki sposób może zgłosić postanowienie sądowe do realizacji?
Najczęściej postanowienia sądowe przekazywane do realizacji przez sąd, ośrodki pomocy społecznej, prokuraturę lub rodzinę osoby chorej psychicznie (osobę, na wniosek której sąd wydał postanowienie o leczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie).

W celu realizacji postanowienia sądowego konieczne jest przesłanie pisma informującego o potrzebie realizacji postanowienia wraz z załączonym prawomocnym postanowieniem sądu, na adres:

Departament Polityki Zdrowotnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Dodatkowe informacje:
Sylwia Kwiatkowska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 291 98 69

Należy pamiętać, że najczęściej sprawy o umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody należą do spraw trudnych. Dlatego dla sprawnej realizacji postanowień, niezbędna jest współpraca osób i organów zaangażowanych w wykonanie postanowienia (m.in. pogotowia, Policji, ośrodka pomocy społecznej, rodziny chorego oraz Urzędu Marszałkowskiego).

Jeżeli osoba chora psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję (art. 46 ust. 2c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (11 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www