1 online
Wielkość czcionki

Tryb pozakonkursowy

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleca realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na zasadach określonych w uchwale nr 1218/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 788/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Środki finansowe niewydatkowane w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok w wysokości 63.452,56 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy), przeznacza się na realizację zadań wyłonionych w trybie pozakonkursowym i uznanych za celowe w szczególności w zakresie:

1. Organizacji Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w 2016 roku.
2. Rozwoju środowiskowych form wsparcia opieki dziennej dla osób z upośledzeniem umysłowym, schizofrenią lub zaburzeniami funkcji poznawczych.
3. Udzielania wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych i dla ich rodzin.

Oferty realizacji zadania publicznego muszą być składane na wzorze oferty, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz.570).

Ofertę w kopercie z dopiskiem „Tryb pozakonkursowy” należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Data publikacji: 20.07.2016 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym, spełniającym łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000 złotych,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 złotych.

Wnioskując o środki finansowe w ramach trybu pozakonkursowego należy złożyć ofertę według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 570).

Do oferty należy dołączyć odpis lub kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego zawierający zgodny ze stanem faktycznym informacje o oferencie albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Ofertę z dopiskiem tryb pozakonkursowy należy złożyć do Kancelarii Marszałka w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego albo przesłać na adres Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

WAŻNE
: Ze względów proceduralnych wnioski należy składać do Urzędu na co najmniej dwa i pół miesiąca przed planowanym terminem realizacji zadania publicznego!

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym zostały określone przez Zarząd Województwa Łódzkiego w uchwale nr 1218/12 Zarządu Województwa Łódzkiego ze zmianami z lipca 2016 roku.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www