0 online
Wielkość czcionki

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest zwyczajowo w I kwartale danego roku. Ogłoszenie o konkursie zawierające wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa w nim, publikowane jest na naszej stronie w zakładce Konkursy, jak również w BIP-ie Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje:
Natalia Garczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 76

Zakres tematyczny otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia w latach 2005-2014


Zakres tematyczny na rok 2016

1. Rozwój środowiskowych form wsparcia opieki dziennej dla osób z upośledzeniem umysłowym, schizofrenią lub zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów onkologicznych.
3. Objęcie wsparciem społecznym i opieką medyczną osób wymagających opieki długoterminowej, geriatrycznej oraz opieki paliatywno-hospitacyjnej.


Zakres tematyczny na rok 2015

1. Realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego tj.:

a) Realizację programów profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w placówkach oświatowych, dotyczących problematyki zaburzeń zachowania lub/i zaburzeń depresyjno-lękowych lub/i trudności
w funkcjonowaniu w grupie społecznej, prowadzonych w formie zajęć warsztatowych, w placówkach oświatowych lub opiekuńczo-wychowawczych.

b) Organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zapewniającą przynajmniej dwie różnorodne formy kontaktu z adresatem zadania (w tym osobisty), świadczone przez co najmniej dwóch specjalistów tj. psychologa i lekarza psychiatrę.

c) Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla osób z upośledzeniem umysłowym, schizofrenią lub zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami.

2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych poprzez Udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do lat 18.


Zakres tematyczny na rok 2014

Realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego tj.:

 • Realizacja programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania otępień i innych zaburzeń funkcji poznawczych wśród osób starszych.
 • Rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres tematyczny na rok 2013

Realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego poprzez.:

 1. Opracowanie materiałów wspierających realizację programu zdrowotnego dla dzieci i młodzieży dotyczącego istotnego problemu zdrowotnego w tej populacji.
 2. Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy.
 3. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny na rok 2012

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 1. zapewnienie pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin
 2. realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego poprzez:
 • Organizację programów zdrowotnych dotyczących problemów psychicznych, które stanowią w populacji rozwojowej regionu znaczący problem, w szczególności organizacja zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i zachowania dla populacji w wieku 16-18 lat.
 • Realizację programów profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w placówkach oświatowych.
 • Realizację działań promujących zdrowie psychiczne w populacji osób starszych.
 • Realizację działań mających na celu rozwój środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres tematyczny na rok 2011

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 • Pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób doświadczonych chorobami nowotworowymi
 • Wspieranie działań na rzecz osób korzystających ze świadczeń medycznych w warunkach domowych oraz/lub objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną
 • Świadczenia zdrowotne mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży

Zakres tematyczny na rok 2010

Rodzaj zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia:

 • Działania profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej w warunkach domowych.
 • Zapobieganie oraz niwelowanie skutków izolacji społecznej spowodowanej długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością wśród dzieci i młodzieży.
 • Pomoc terapeutyczna dla osób doświadczonych chorobami nowotworowymi oraz dla ich rodzin.

Zakres tematyczny na rok 2009

Rodzaj zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia:

 • Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom wśród społeczeństwa.
 • Działania profilaktyczne zapobiegające chorobom psychicznym oraz poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Wczesna diagnostyka oraz poradnictwo dla osób zagrożonych chorobami:
  • układu krążenia
  • reumatycznymi
  • diabetologicznymi.
 • Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia.
 • Umożliwienie osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej w warunkach domowych.
 • Zapobieganie oraz niwelowanie skutków izolacji społecznej spowodowanej długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością wśród dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny na rok 2008

Rodzaj zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia:

 • Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom wśród społeczeństwa.
 • Działania profilaktyczne zapobiegające chorobom psychicznym oraz poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Wczesna diagnostyka oraz poradnictwo dla osób zagrożonych chorobami:
  • układu krążenia
  • reumatycznymi
  • diabetologicznymi.
 • Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia.
 • Umożliwienie osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej w warunkach domowych.

Zakres tematyczny na rok 2007

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

 • Zmniejszania różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym:
  • Programy umożliwiające osobom chorym korzystanie z opieki w warunkach domowych
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zachowań sprzyjających umacnianiu zdrowia w tym:
  • Programy zwiększające skuteczność zapobiegania chorobom zakaźnym wśród społeczeństwa
  • Programy profilaktyczne w zakresie ochrony narządu wzroku
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie zachowań sprzyjających umacnianiu zdrowia w tym:
  • Programy profilaktyczne w zakresie zapobiegania oraz niwelowania skutków izolacji społecznej spowodowanej długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością wśród dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny na rok 2006

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia na 2006 rok w zakresie:

 • Zmniejszania różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym:
  • programy umożliwiające osobom chorym korzystanie z opieki w warunkach domowych
  • programy zwiększające skuteczność zapobiegania zakażeniom HCV i HBV
 • Poszerzania wiedzy w zakresie zachowań sprzyjających umacnianiu zdrowia i ratowaniu życia w tym:
  • programy szkoleniowo-informacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • programy szkoleniowo-informacyjne w zakresie pierwszej pomocy medycznej

Zakres tematyczny na rok 2005

Przedmiotem konkursu jest wybór zadań z zakresu ochrony zdrowia uwzględniających zapotrzebowanie zdrowotne na terenie województwa łódzkiego w zakresie:

 • Zmniejszania różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym:
  • programy umożliwiające osobom chorym korzystanie z opieki w warunkach domowych
  • programy zwiększające skuteczność zapobiegania chorobom zakaźnym wśród społeczeństwa
  • programy dotyczące zwiększania skuteczności wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
 • Poszerzania wiedzy w zakresie zachorowań sprzyjających umacnianiu zdrowia i ratowaniu życia w tym:
  • programy szkoleniowo-informacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
   i medycznej dla służb przeprowadzających działania ratownicze
 • Zmniejszania barier wynikających z niepełnosprawności społeczeństwa w tym:
  • programy zwiększające wśród dzieci i młodzieży dostępność do różnych form rehabilitacji wad postawy i wymowy
  • programy upowszechniające wśród społeczeństwa rehabilitację w zakresie wad słuchu
  • programy zwiększające dostępność do opieki i rehabilitacji osób chorych psychicznie
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www