1 online
Wielkość czcionki

Medycyna pracy

Województwo Łódzkie na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1184) realizuje następujące zadania z zakresu medycyny pracy:

 1. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.
 2. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie.
 3. Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
 4. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
 5. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 6. Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
 7. Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
 8. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy.
 9. Przyjmowanie, gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby.
 10. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
 11. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.
 12. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
 13. Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
 14. Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 15. Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.

W latach 1999-2004 realizacja zadań z zakresu medycyny pracy była finansowana z dwóch źródeł: z budżetu województwa łódzkiego oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

Środki finansowe z budżetu województwa łódzkiego otrzymywał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi z przeznaczeniem na zadania pkt. 1-12 oraz 15.

Pozostałe zadania były finansowane z dotacji celowej budżetu państwa; orzekanie w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy realizował Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, natomiast na realizację pozostałych zadań z zakresu medycyny pracy Zarząd Województwa co roku ogłaszał konkursy ofert.

W związku ze zmianą ustawy o służbie medycyny pracy od 2004 roku wszystkie zadania są finansowane z budżetu województwa łódzkiego.


Konkursy ofert z zakresu medycyny pracy ogłaszane są zwyczajowo w I kwartale danego roku. Ogłoszenia o konkursach zawierające wszelkie szczegóły i warunki uczestnictwa w nich, publikowane są na naszej stronie w zakładce Konkursy, jak również w BIP-ie Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Cała
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 663 31 21

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (8 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www