0 online
Wielkość czcionki

Kto może uzyskać pozwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124), leczenie osób uzależnionych prowadzić mogą placówki posiadające status publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarze wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia marszałka województwa, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura odnośnie do spełniania wymagań określonych w odrębnych przepisach (art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy, zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać zakład opieki zdrowotnej, który posiada:

 1. aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny,
 2. pomieszczenia przystosowane do:
     a) wydawania środka substytucyjnego,
     b) prowadzenia terapii grupowej,
     c) pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
     d) pobierania próbek do analizy,
     e) przechowywania i przygotowywania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych,
 3. odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych.
Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www