2 online
Wielkość czcionki

Jakie są wymagane dokumenty?

 1. wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego (wzór zamieszczono do pobrania poniżej),
 2. opinia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. program leczenia substytucyjnego,
 4. opinia Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej,
 5. umowa z apteką w przypadku, gdy brak apteki szpitalnej,
 6. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 7. decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę,
 8. prawo wykonywania zawodu pielęgniarek i lekarzy biorących udział w programie leczenia substytucyjnego,
 9. wskazanie kierownika programu i załączenie jego dyplomu specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz zaświadczenia o stażu pracy przynajmniej 3-miesięcznego w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych lub w przypadku, gdy kierownik nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatriidyplom specjalisty w dziedzinie innej niż psychiatria oraz zaświadczenia o przynajmniej 2-letnim stażu pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych, a także w tym przypadku dostarczenie dowodu zatrudnienia w zakładzie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz jego dyplomu dotyczącego specjalizacji,
 10. oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że zatrudnieni przy realizacji programu pracownicy spełniają warunki określone w § 15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368).
   
Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www