1 online
Wielkość czcionki

Departament Polityki Zdrowotnej

Dyrektor:
Magdalena Amrozik

Dane teleadresowe:
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (42) 291-98-70
faks: (42) 291-98-71
e-mail: pz.dyr@lodzkie.pl

W skład Departamentu (zgodnie ze schematem organizacyjnym) wchodzą:

Do zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej należą sprawy: ochrony zdrowia, promocji zdrowia, nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności:


Wydział Administracyjny, który oznacza pisma symbolem „PZI”

 1. współpraca z Departamentem Organizacyjnym w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy lub zawarciem umowy cywilnoprawnej dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi przy podmiotach leczniczych oraz samorządami medycznych grup zawodowych;
 3. przygotowywanie dokumentów związanych z dysponowaniem majątkiem trwałym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz przyjmowaniem darowizn przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 5. współpraca z Departamentem Infrastruktury w zakresie pozyskiwania i dysponowania mieniem podległych jednostek ochrony zdrowia;
 6. analizowanie i przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nadawaniem statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 7. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i zmianami składu rad społecznych;
 8. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów rad społecznych, określających sposób zwoływania posiedzeń rad społecznych, tryb pracy i podejmowania uchwał;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia;
 10. wydawanie zezwoleń dla podmiotów leczniczych na prowadzenie leczenia substytucyjnego;
 11. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej;
 12. współpraca z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych;
 13. opracowywanie i przeprowadzanie procedur przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
 14. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem, łączeniem i likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz tworzeniem podmiotów leczniczych;
 15. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierujących pojazdem i wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w przedmiotowym zakresie;
 16. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem;
 17. opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadań inwestycyjnych;
 18. współpraca z Departamentem ds. Przedsiębiorczości w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., w zakresie przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla zarządu działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
 19. koordynacja współpracy między pomiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa a Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
 20. opiniowanie projektów inwestycyjnych, które podmioty lecznicze planują realizować przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
 21. wyrażanie zgody lub odmowy podległym podmiotom leczniczym na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 22. prowadzenie spraw związanych z wyborem biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa;
 23. wydawanie upoważnień dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
 24. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez wymaganej zgody.

Wydział Ochrony Zdrowia, który oznacza pisma symbolem „PZII”

 1. opracowywanie, monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych dotyczących polityki zdrowotnej regionu łódzkiego, w tym programu ochrony zdrowia psychicznego;
 2. gromadzenie i przetwarzanie danych demograficznych, epidemiologicznych oraz informacji dotyczących uwarunkowań zdrowia mieszkańców województwa;
 3. analiza potrzeb i stanu zdrowotnego ludności województwa;
 4. opracowywanie i monitorowanie programów profilaktycznych oraz realizacja zadań związanych z promocją zdrowia;
 5. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących bazy łóżkowej oraz zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
 6. współpraca z podmiotami leczniczymi, instytucjami ochrony zdrowia szczebla regionalnego i centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ośrodkami akademickimi w regionie.

Wydział Ekonomiczny, który oznacza pisma symbolem „PZIII”

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu województwa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie zadań realizowanych przez podmioty lecznicze;
 3. przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dla zadań z zakresu ochrony zdrowia;
 4. sporządzanie analiz, zestawień i statystyk finansowych;
 5. bieżący nadzór nad realizacją budżetu;
 6. prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbywania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz z ich rozliczaniem finansowym;
 7. współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w zakresie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych;
 8. współpraca z Okręgową Izbą Lekarską i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w zakresie typowania placówek i ustalania listy placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu medycyny pracy;
 10. organizacja konkursów, udział w pracach komisji powołanej w celu weryfikacji formalnej ofert składanych przez podmioty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, analiza merytoryczna ofert oraz opracowywanie umów w tym zakresie;
 11. opiniowanie i analizowanie na potrzeby organów samorządu województwa dokumentów przedkładanych przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadań inwestycyjnych;
 12. współpraca z Departamentem ds. Przedsiębiorczości w zakresie wykonywanego przez Departament nadzoru właścicielskiego nad Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., w zakresie przygotowywania projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na Zgromadzenia Wspólników dla zarządu działającego jako Zgromadzenie Wspólników;
 13. koordynacja współpracy między pomiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa a Spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.;
 14. opiniowanie projektów inwestycyjnych, które podmioty lecznicze planują realizować przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.

Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości, który oznacza pisma symbolem „PZIV”

 1. prowadzenie sprawozdawczości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. tworzenie i koordynowanie jednolitych zasad sprawozdawczości finansowej;
 3. monitorowanie wskaźników finansowych w podległych podmiotach leczniczych;
 4. kontrola zarządcza w podległych podmiotach leczniczych;
 5. analiza i ocena programów naprawczych/restrukturyzacyjnych podległych podmiotów leczniczych wraz z ich monitoringiem;
 6. analiza i ocena miesięcznych oraz rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych;
 7. analiza danych w oparciu o benchmarking;
 8. analiza wykorzystania bazy łóżkowej w placówkach lecznictwa zamkniętego oraz analiza zatrudnienia w placówkach opieki zdrowotnej;
 9. analizowanie i opiniowanie propozycji zmian programów medycznych opracowanych przez podmioty lecznicze wraz z ich monitoringiem;
 10. współtworzenie projektów koncepcji funkcjonowania podległych podmiotów leczniczych wraz z monitoringiem w wybranych obszarach funkcjonowania szpitali;
 11. optymalizacja funkcjonowania i sprawnego zarządzania szpitalem pod względem organizacyjnym i finansowym;
 12. dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu, który przygotowuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z zapisami art. 53a ustawy o działalności leczniczej;
 13. przygotowywanie do zatwierdzenia przez podmiot tworzący programów naprawczych, sporządzanych przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „PZS”

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www