1 online
Wielkość czcionki

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

"Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015" został przyjęty w dniu 28 listopada 2011 r. Uchwałą nr 2061/11 Zarządu Województwa Łódzkiego.

Prace nad Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 prowadzone były w Departamencie Polityki Zdrowotnej, a ich efekty przedstawiane na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zespół opiniował wszystkie tworzone dokumenty oraz zatwierdzał je w drodze głosowania. W dniu 9 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu, na którym zaakceptowano i jednogłośnie przyjęto „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”.

Opracowanie Programu zostało poprzedzone sporządzeniem Diagnozy stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego”. Miała ona na celu weryfikację i scharakteryzowanie zasobów opieki psychiatrycznej województwa oraz ocenę rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców naszego regionu. W przygotowanym opracowaniu zawarte dane pochodzące z różnych źródeł m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz wybranych organizacji pozarządowych, których działania obejmują osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Cele główne Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 zbieżne z celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i obejmują następujące obszary:
Cel główny 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
Cel główny 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym.

W ramach Celu głównego 1 wyodrębniono dwa cele szczegółowe, obejmujące realizację Regionalnego programu promocji zdrowia psychicznego (cel szczegółowy 1.1.) oraz Regionalnego programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 1.2.). Oba te cele oparte są łącznie na 5 priorytetach i wskazują 12 zadań do realizacji.

W ramach Celu głównego 2 wyodrębniono cztery cele szczegółowe, obejmujące realizację Wojewódzkiego Programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej (cel szczegółowy 2.1.), Wojewódzkiego Programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej (cel szczegółowy 2.2.), Wojewódzkiego Programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (cel szczegółowy 2.3.) oraz Planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych w placówki wyspecjalizowane, zapewniające profilowane usługi zdrowotne z jednoczesnym przenoszeniem zadań podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych (cel szczegółowy 2.4.). Cele te oparte są łącznie na 7 priorytetach i wskazują 13 zadań do realizacji.

Dokument "Podsumowanie realizacji Regionalnego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015" został opracowany, aby ukazać zmiany, jakie zaszły w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w naszym regionie w latach 2011-2015 oraz kierunki, jakie można byłoby obrać w przyszłości, w celu zapewnienia mieszkańcom województwa łódzkiego optymalnych warunków do utrzymania zdrowia psychicznego.

Dokumenty do pobrania

application/pdficonRegionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015(1.14 MB)Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Łódzkiego na lata 2011 - 2015
image/jpegiconUchwała Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia RPOZP(1.34 MB)Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia RPOZP
application/pdficonPodsumowanie realizacji RPOZP dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015(1.38 MB)Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (13 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www