0 online
Wielkość czcionki

Strategia polityki zdrowotnej na lata 2021-2027

W dniu 10 sierpnia 2021 roku uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 738/21 przyjęta została "Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027". Jest to kolejny, po Strategii Polityki Zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020, wojewódzki dokument określający cele w obszarze zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego i wynikające z nich pożądane kierunki rozwoju regionalnego sektora ochrony zdrowia.

Cele zawarte w Strategii zostały sformułowane na podstawie kompleksowej diagnozy sytuacji demograficznej i zdrowotnej, analizy zasobów opieki medycznej w województwie oraz opinii konsultantów wojewódzkich, przedstawionych w odrębnym dokumencie pn. "Diagnoza do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027". Są one także zbieżne z priorytetami oraz kierunkami określonymi w obowiązujących strategiach rozwoju kraju (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego) i województwa - Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Nadrzędnym celem przyjętej Strategii jest Poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Województwo łódzkie mierzy się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi wynikającymi z niekorzystnej sytuacji demograficznej i epidemiologicznej mieszkańców regionu oraz niedostosowanej do ich potrzeb infrastruktury ochrony zdrowia. Strategiczne obszary wymagające wsparcia i rozwoju zgodnie z przyjętą Strategią dotyczą profilaktyki, dostępności do wybranych, priorytetowych dziedzin ochrony zdrowia, jakości usług zdrowotnych oraz sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej.

Struktura celów Strategii:

Głównym realizatorem Strategii jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a także podległe mu jednostki organizacyjne, podmioty lecznicze oraz właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie, w jakim realizują działania określone w tym dokumencie.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www