2 online
Wielkość czcionki

Strategia polityki zdrowotnej na lata 2006-2013

Program Wojewódzki - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 została przyjęta uchwałą Nr LIII/886/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku jako wiodący dokument kształtujący regionalną politykę zdrowotną i rozwój sektora ochrony zdrowia w najbliższych latach.

Program Wojewódzki - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” jest drugim tego typu dokumentem strategicznym, po Programie 2001-2005, opracowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego w celu określenia priorytetowych celów i kierunków polityki zdrowotnej w regionie łódzkim w kolejnych latach.

Prace nad „Strategią Polityki Zdrowotnej” trwały blisko rok i wymagały, dla określenia właściwych kierunków działań, przeprowadzenia wszechstronnej i szczegółowej diagnozy aktualnej sytuacji demograficznej i epidemiologicznej województwa, stanu zasobów placówek ochrony zdrowia i ich kondycji finansowej oraz oceny zmian zachodzących w ostatnich latach w szeroko rozumianym obszarze ochrony zdrowia w województwie w oparciu o analizy dostępnych wskaźników oraz zgromadzonych danych statystycznych. Strategia Polityki Zdrowotnej określa cele i kierunki polityki zdrowotnej w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, lecznictwie zamkniętym, promocji zdrowia i profilaktyce oraz wskazuje propozycje rozwiązań określonych problemów oraz kwestie wymagające naprawy bądź uregulowania w perspektywie kilku najbliższych lat.

Zasadniczo dokument składa się z dwóch części.

 • Część I „Strategii Polityki Zdrowotnej” opisuje priorytetowe cele i zadania w polityce zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2006 -2013. Jako jeden główny cel strategiczny „Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” wskazano podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez realizację pięciu celów szczegółowych, w ramach których zaplanowano realizację szesnastu zadań.
 • W części II „Strategii Polityki Zdrowotnej” - „Diagnoza do Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” składającej się z sześciu załączników, z których każdy poświęcony został odrębnej tematyce, zostały obszernie zaprezentowane szczegółowe analizy statystyczne w odniesieniu do minionych kilku lat. Diagnozą objęto takie elementy jak: stan zdrowia mieszkańców województwa, zasoby placówek ochrony, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej oraz zakres dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych w szpitalach z terenu województwa. W części diagnostycznej zamieszczono również program potrzeb inwestycyjnych placówek opieki zdrowotnej na lata 2006-2013 określający konkretne zadania i koszty ich realizacji.

Główny cel „Strategii Polityki Zdrowotnej”, jakim jest podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego będzie realizowany poprzez 5 celów szczegółowych.

 1. Pierwszy cel szczegółowy określony został jako Poprawa jakości usług medycznych.
  W tym obszarze realizowane będą takie zadania jak: dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim mają odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, termomodernizacja budynków wraz z wymianą nośników energii, wprowadzanie systemów jakości w ochronie zdrowia oraz standardów związanych ze świadczeniem usług medycznych a także coraz szersze stosowanie nowych technologii medycznych głównie poprzez zakup aparatów i urządzeń medycznych.
  Należy tu zwrócić uwagę na aktualny stan sprzętu i aparatury medycznej, niskie nakłady na odnowę i serwisowanie posiadanych zasobów, na problem wyposażenia bloków operacyjnych oraz na aparaturę radiologiczną, a wreszcie także na infrastrukturę techniczną, która często nie spełnia podstawowych wymogów.
  Szacunkowe potrzeby finansowe w zakresie omawianego celu jakim jest Poprawa jakości usług medycznych, zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 1.101.890.275 złotych.
   
 2. Kolejny drugi cel szczegółowy to Poprawa dostępu do usług medycznych.
  W ramach jego realizacji planuje się takie zadania jak: wzmocnienie roli i znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej w systemie świadczeń medycznych, racjonalizacja rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia (specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne, szpitale lokalne, szpitale regionalne), podwojenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej (głównie ze względu na starzenie się społeczeństwa) oraz zwiększenie bazy lecznictwa psychiatrycznego.
  Wybór zadań uwarunkowany został troską o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego województwa, głównie poprzez zabezpieczenie właściwego dostępu do placówek opieki zdrowotnej i do udzielanych przez nie świadczeń.
  Planowana w województwie restrukturyzacja psychiatrii to nie tylko osiągnięcie określonych wskaźników i zwiększanie bazy szpitalnej, ale przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w podejściu do leczenia psychiatrycznego (psychiatria środowiskowa).
  Szczególnie istotnym rozwiązaniem jest propozycja podziału województwa na podregiony i wskazania specjalności, które powinny być realizowane na poziomie lokalnym, podregionalnym i wojewódzkim zarówno w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jak i lecznictwa stacjonarnego oraz szpitali, które mogłyby pełnić rolę placówek podregionalnych i wojewódzkich.
  Zaproponowano również inne zmiany w obszarze lecznictwa zamkniętego w kolejnych latach, w tym m.in. profilowanie szpitali, przenoszenie bądź łączenie oddziałów, tworzenie miejsc hospitalizacji dziennej, rozwój chemio i radioterapii, zwiększenie liczby łóżek psychiatrycznych, rehabilitacyjnych i opieki długoterminowej.

 3. Jako kolejny trzeci cel szczegółowy przyjęto Poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego.
  Zadaniami planowanymi do realizacji w tym zakresie są: rozbudowa Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, utworzenie ośrodka leczenia osób narażonych na broń biologiczną czyli izolatorium w Szpitalu im. Biegańskiego oraz budowa systemu realizacji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną.
  W ramach rozbudowy Systemu Ratownictwa Medycznego proponuje się tworzenie (w palcówkach dysponujących szpitalnymi oddziałami ratunkowymi) centrów leczenia urazów wielonarządowych udzielających pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach zagrożenia życia oraz specjalnego regionalnego ośrodka leczenia udarów, który dzięki swoim możliwościom diagnostyczno-terapeutycznym w zdecydowany sposób zwiększałby szanse pacjenta na przeżycie zmniejszając jednocześnie możliwości wystąpienia komplikacji.
  Z kolei utworzenie na terenie województwa łódzkiego izolatorium ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu oraz zwiększyć sprawność systemu zapobiegania i reagowania w przypadku zagrożenia atakiem bioterrorystycznym lub w przypadku epidemii chorób zakaźnych zaliczanych do katalogu broni biologicznej.
  Realizacja kolejnego z zadań czyli budowy systemu realizacji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną wymaga reorganizacji pracy i sposobu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w efekcie czego w zdecydowany sposób usprawniona zostałaby praca zespołów ratownictwa medycznego. Oczywiście wymierne korzyści odniósłby przede wszystkim pacjent.

 4. Czwarty cel szczegółowy to Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom.
  Cel ten planuje się realizować poprzez: kontynuację Wojewódzkiego Programu Gruźlicy Płuc i Chorób Nowotworowych Układu Oddechowego, realizację Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry oraz wspieranie działań służących promocji zdrowia i profilaktyce chorób oraz inicjatyw wspierających prozdrowotny styl życia.
  Wojewódzki Program Gruźlicy Płuc i Chorób Nowotworowych Układu Oddechowego realizowany jest już trzeci rok i docelowo obejmie wszystkie powiaty i gminy z terenu województwa.
  Program przeciwjaskrowy prowadzony będzie w dziewięciu ośrodkach w województwie ale skorzystać z niego będą mogli mieszkańcy z obszaru całego województwa.
  Wśród innych działań z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób cywilizacyjnych, które powinny być realizowane w kolejnych latach należy wymienić między innymi: profilaktykę otyłości i wczesne wykrywanie cukrzycy, profilaktykę chorób układu krążenia, wad postawy u dzieci, uzależnień i zachowań samobójczych oraz promocję zdrowia psychicznego i edukację na temat uwarunkowań zdrowia.
   
 5. Jako ostatni piąty cel szczegółowy została wpisana Poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy w ochronie zdrowia.
  Realizacja tego celu planowana jest poprzez budowę Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM - Łódź) oraz wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.
  Regionalny System Informacji Medycznej RSIM-Łódź będzie rozbudowanym system informatycznym stanowiącym platformę do wymiany danych elektronicznych, jak również regionalnym narzędziem prowadzenia polityki zdrowotnej. System zapewni również publiczny dostęp do danych, analiz i raportów obejmujących zarówno jednostki służby zdrowia jak i inne instytucje, umożliwi gromadzenie i przetwarzanie ogromnej ilości informacji niezbędnych do prawidłowej oceny działania systemu ochrony zdrowia.
  Wzrost wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych polegać ma przede wszystkim na kształtowaniu spójnej strategii informatycznej w służbie zdrowia, planowaniu strategicznym w zakresie podnoszenia jakości i ciągłości zasobów informatycznych, rozwoju zasobów ludzkich, zwiększenia dostępu do sieci internetowej i intranetowej. Szacunkowe koszty 77.718.638 złotych.

Projekt dokumentu został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Wypowiedzieć na jego temat mogli się dyrektorzy szpitali, starostowie, prezydenci miast, konsultanci wojewódzcy, rektor UM, samorządy zawodowe zawodów medycznych i Wojewoda, którzy otrzymali elektroniczną wersję Programu. Ponadto, treść dokumentu udostępniono wszystkim zainteresowanym zamieszczając ją na stronie internetowej województwa łódzkiego. Część nadesłanych uwag i propozycji zostało uwzględnionych w projekcie.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www