0 online
Wielkość czcionki

Projekt in4health

PROJEKT IN4HEALTH

Celem głównym projektu in4health jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

Celami szczegółowymi projektu in4health są:

 1. Poprawa informacji na temat regionalnego systemu ochrony zdrowia, poprzez rozwój kanałów dostępu do potrzebnej informacji w postaci serwisów informacyjnych,
 2. Podniesienie jakości prowadzenia polityki zdrowotnej poprzez wsparcie realizacji programów profilaktycznych narzędziami internetowymi,
 3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa poprzez dostęp do elektronicznych usług samokontroli zdrowia,
 4. Podniesienie jakości prowadzenia polityki zdrowotnej poprzez udostępnienie serwisów informujących społeczeństwo o polityce zdrowotnej i eZdrowiu oraz postępach w ich wdrażaniu.

ZADANIA PROJEKTOWE
Cele szczegółowe są realizowane przez następujące zadania projektowe:

 • Budowa 2 serwisów zdrowotnych (serwis dotyczący polityki zdrowotnej, serwis dotyczący profilaktyki zdrowotnej),
 • Budowa 3 serwisów usługowych (serwis przeznaczony dla chorych na nadciśnienie tętnicze, serwis przeznaczony dla chorych na astmę, serwis przeznaczony dla chorych na cukrzycę)
 • Budowa 2 serwisów strategicznych (serwis dotyczący monitoringu strategii polityki zdrowotnej, serwisy dotyczący monitoringu strategii ezdrowia),
 • Budowa 1 serwisu innowacyjnego (serwis dotyczący eZdrowia i telemedycyny),
 • Zakup infrastruktury portalowej (serwery, urządzenia aktywne, urządzenia mobilne),
 • Promocja projektu (kampania promocyjna, materiały informacyjno-promocyjne),
 • Program szkoleniowy (specjalistyczne szkolenia narzędziowe i metodyczne)

DOFINANSOWANIE UNIJNE

 1. Projekt in4health został dofinansowany środkami unijnymi na podstawie Uchwały nr 1918/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 E-Usługi Publiczne IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 2. Beneficjentem jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Projekt jest zarządzany i realizowany przez Biuro Projektu in4health, znajdujące się w Wydziale ds. eZdrowia (PZ.III).
 3. Całkowita wartość projektu to 2.130.000,00 złotych, z czego wartość części unijnej to kwota 1.810.500,00, a wartość wkładu własnego stanowi 319.500,00 złotych.
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www