0 online
Wielkość czcionki

Ratownictwo medyczne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednostkami systemu są: szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot leczniczy, w skład którego wchodzi któraś z jednostek systemu jest nazywany dysponentem jednostki.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • specjalistyczne „S” (w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny);
  • podstawowe „P” (z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarką lub ratownikiem medycznym).

Każdy zespół ratownictwa medycznego działa w określonym rejonie operacyjnym. Rejony operacyjne są wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić, że karetka dojedzie na miejsce zdarzenia w czasie, który został ustalony w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Z jednostkami systemu współpracują centra urazowe i jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tj. oddziały które udzielają świadczeń specjalistycznych, niedostępnych w większości innych szpitali, np. kardiologii inwazyjnej, leczenia udarów, toksykologii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalistyczne oddziały dziecięce).
Ponadto z systemem współpracują służby Policji i Straży Pożarnej.

Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast na poziomie województwa organizowanie i koordynowanie systemu należy do Wojewody, który tworzy wojewódzki plan działania systemu. Plan określa szczegółowo sposób funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także organizację systemu powiadamiania o zdarzeniach nagłych w województwie.

A jak to wygląda w województwie łódzkim?

Województwo łódzkie podzielone jest na 20 rejonów operacyjnych, które są obsługiwane przez 10 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. W skład systemu ratownictwa medycznego wchodzi:

  • 18 szpitalnych oddziałów ratunkowych,
  • 27 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego,
  • 72 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
  • 1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego pełniący dyżur przez 12 godzin dziennie,
  • 2 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe – wodne: obejmujące zasięgiem działania akwen Zalewu Sulejowskiego oraz Zbiornika Jeziorsko, funkcjonujące od 15 czerwca do 15 września,
  • 1 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Filia w Łodzi stacjonujący w Porcie Lotniczym Łódź, im. Wł. Reymonta.

Z systemem ratownictwa medycznego w województwie łódzkim współpracują oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zlokalizowane w 34 szpitalach oraz Centrum Urazowe funkcjonujące w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, do którego przyjmowane są osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała.

Koordynację działań jednostek systemu zapewnia, działające w systemie całodobowych dyżurów, stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi
.

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
tel.: (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax: (+48) 42 664-14-45
e-mail: 05-wkrm@lodz.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim można znaleźć w opracowanym przez Wojewodę „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego”.

Opracowanie własne na podstawie:
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018 r.

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www