1 online
Wielkość czcionki

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są określone między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wyodrębnia ogólny i szczegółowy katalog praw pacjenta.

Jak wynika z raportu badania świadomości i wiedzy Polaków na temat praw pacjenta, przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w okresie 28.02 – 4.03.2008 r. 42% spośród przebadanej grupy 1004 osób nie wie, że prawa pacjenta w ogóle istnieją. Tylko 38% spośród tych, którzy słyszeli o prawach pacjenta - czyli zaledwie 19% wszystkich badanych - potrafi jakiekolwiek wymienić. Natomiast 76% respondentów chciałoby się dowiedzieć więcej o przysługujących im prawach.

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta została przyjęta przez Sejm w dniu 6 listopada 2008 r. Wcześniej prawa pacjenta były rozproszone w wielu aktach prawnych, często wynikały z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i z tego powodu nie zawsze były znane i rozumiane przez pacjentów. Obecne uregulowanie praw pacjenta w jednej ustawie ma istotne znaczenie społeczne. Dotyczy to zarówno strefy tworzenia i stosowania prawa, kształtującego rozwiązania instytucjonalne, jak i świadomości ludzi, z jednej bowiem strony dzięki ustawie tworzone są mechanizmy ułatwiające wprowadzane bardziej równoprawnych relacji w sektorze zdrowotnym, z drugiej zaś strony pacjenci zaczynają dostrzegać że ich potrzeby – także prawa są w systemie przestrzegane i chronione.
Obowiązująca ustawa w sposób szczegółowy określa prawa pacjenta, zasady udostępniania dokumentacji medycznej; obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta; tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta oraz postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www