0 online
Wielkość czcionki

Poradnik

Informacje podstawowe
Prawo do ochrony zdrowia oraz korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Zgodnie z Ustawą, instytucją, która zapewnia i finansuje większość świadczeń opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przynależność do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zależy od miejsca zamieszkania i/lub zgłoszenia pacjenta. Dla mieszkańców województwa łódzkiego jest to:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
tel. 42 194 88, 42 275 40 30
www.nfz-lodz.pl

Szczegółowe informacje m.in. na temat prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokumentów to prawo potwierdzających znajdują się na stronie ŁOW NFZ (w zakładce Dla Pacjenta - Jak się leczyć - ABC świadczeń medycznych).

Więcej o prawach pacjenta do przeczytania.

Aktualny Informator zawierający wykaz placówek, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń, dostępny jest na stronie ŁOW NFZ (w zakładce dla Pacjenta - Gdzie się leczyć)


Stany nagłe

Ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych zajmują się lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni w ramach systemu ratownictwa medycznego.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym dzwoniąc pod nr tel. 999 lub wybierając numer 112.
Zespół ratownictwa medycznego udziela pacjentowi pomocy doraźnej na miejscu lub transportuje chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego.
W sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym bez skierowania. W tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja (pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta).

Więcej o systemie ratownictwa medycznego.

Nocna pomoc lekarska

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, przebiegającego bez objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, Pacjent może skorzystać z pomocy w wybranych, dyżurujących placówkach. Dyżurują one codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. W ramach tej formy pomocy porady udzielane ambulatoryjnie, telefonicznie lub w uzasadnionych przypadkach także w domu Pacjenta.

Więcej informacji na temat nocnej opieki lekarskiej (m.in. dane teleadresowe placówek udzielających pomocy) można znaleźć na stronie ŁOW NFZ.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Ta forma opieki zdrowotnej stanowi podstawową część systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Pacjent sam dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ.
Lekarz POZ m.in. może:

 • zaordynować konieczne leki,
 • skierować Pacjenta na niektóre badania laboratoryjne i diagnostyczne,
 • skierować Pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, a także na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • wydać zlecenie na transport sanitarny w POZ.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

Bez skierowania Pacjent może skorzystać z usług następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Do pozostałych poradni specjalistycznych wymagane jest posiadanie ważnego skierowania uzyskanego od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Lekarz specjalista może m.in.:

 • udzielić lub zlecić wykonanie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych,
 • zaordynować konieczne leki,
 • zlecić zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • skierować na leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą.

Leczenie szpitalne

Pacjent przyjmowany jest do szpitala na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym także przez lekarza nie posiadającego umowy z NFZ). W przypadku leczenia planowego
Pacjent ma prawo dokonać wyboru szpitala, w którym chce być hospitalizowany.

Opieka długoterminowa

W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych.
Stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego jest zakład opiekuńczo-leczniczy.

Więcej informacji z w/w zakresów można znaleźć na stronie ŁOW NFZ (w zakładce Dla Pacjenta - Jak się leczyć - U lekarza i w szpitalu)

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji na temat leczenia w sanatoriach dostępne jest na stronie ŁOW NFZ.

Leczenie za granicą

Wszelkie informacje na temat warunków i zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami RP można uzyskać na stronie ŁOW NFZ.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych (wózki, materace, okulary itp.) i środków pomocniczych (np. pieluchy, cewniki)

Podstawą do uzyskania dofinansowania na zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ŁOW NFZ:

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub Krok po kroku.

Profilaktyka

Aktualne informacje na temat bezpłatnych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego programów profilaktycznych można znaleźć w serwisie Samorządu Województwa Łódzkiego Profilaktyka: www.profilaktyka.lodzkie.pl.

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (6 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www