2 online
Wielkość czcionki

40 milionów na profilaktykę miażdżycy i chorób serca (konkurs MZ)

40 milionów na profilaktykę miażdżycy i chorób serca (konkurs MZ)

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs, w którym zostaną wyłonieni realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN).

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18).

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu.

Program profilaktyczny (w ramach projektu) ma przede wszystkim charakter prewencyjno-edukacyjny. Główne założenia to:

  • aktywna profilaktyka (porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w formie bonu edukacyjnego) ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej. W ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy (pacjenci obciążeni hipercholesterolemią rodzinną – familial hypercholesterolemia - FH),
  • przeprowadzenie badania genetycznego (techniką NGS i/lub sekwencjowanie techniką Sengera) u pacjentów kwalifikujących się do ww. badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej - oprócz przeszkolenia z zakresu założeń i wdrażania programu, będzie oferowana również edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki,
  • akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aspektami ochrony zdrowia, aptek oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach z udziału w programie. Akcja informacyjna będzie także skierowana bezpośrednio do pacjentów.

Typ projektów

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Źródło oraz więcej informacji: Ministerstwo Zdrowia

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www